SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

 

Druk op en

wordt sympathisant van de SHH

het kost u niets

 

Plaatselijk nieuws

Hoe gaat het met de Tiny Houses?

In de gemeente Hardenberg is een wachtlijst voor woningzoekenden. Met het bouwen van nieuwe woningen komt er meer aanbod bij. Alleen voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het lastig om op zeer korte termijn een woonplek te vinden. Zij hebben als woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar wel dringend een woning nodig. Met het plaatsen van zogenaamde ‘Tiny Houses’ biedt Woningstichting de Veste woningen aan voor hen.

Een Tiny House is een soort springplank naar regie op je eigen leven. Denk daarbij aan mensen die bijvoorbeeld net gescheiden zijn, op straat staan door een gedwongen verkoop van de woning, of door het overlijden van ouders. Er zijn tal van persoonlijke omstandigheden waardoor iemand dringend betaalbare tijdelijke woonruimte nodig heeft. Deze mensen staan nog maar pas ingeschreven bij Woningstichting de Veste. Ook mensen die in Nederland aan hun toekomst gaan bouwen, kunnen hier hun eerste woning vinden. Alle nieuwe bewoners zullen maximaal 2 jaar in de Tiny Houses wonen om vervolgens door te stromen naar een andere permanente woning in de huur of in de koop.

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om dit project in de Botermanswijk te Dedemsvaart te realiseren. Woningstichting de Veste heeft op 26 juli jl. een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van de 12 tijdelijke units, waardoor zij van start kunnen gaan met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Onlangs heeft de gemeente Hardenberg een bezwaarschrift ontvangen tegen dit besluit. Het maken van bezwaar heeft echter geen schorsende werking. Daarom zullen de voorbereidende werkzaamheden wel volgens de voorlopige planning uitgevoerd worden, mede gezien het belang voor het toevoegen van huurwoningen aan de woningmarkt.

De uitvoering van deze plannen gebeurt uiterst zorgvuldig. De toegangswegen blijven vrij toegankelijk voor in- en uitgaand verkeer. Er wordt - indien noodzakelijk - een tijdelijke afzetting aangegeven t.b.v. het in- en uitgaande vrachtverkeer.

 

Meer informatie: www.tinyhouses-deveste.nl.

SHH steunt fietsverlichtingsproject

Dedemsvaart - Om de controle op fietsverlichting te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan een veiliger verkeer op de openbare weg heeft Ruud Moison van de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) donderdagochtend bij De Zeven Linden in Dedemsvaart een cheque van vijfhonderd euro overhandigd aan Ben Froklage, waarnemend voorzitter van VVN afdeling Hardenberg.

De Zeven linden is een van de laatste scholen waar de fietsen gecontoleerd worden. Op de scholen in Dedemsvaart, Balkbrug, Lutten, Slagharen en Schuinesloot zijn de fietsen al gecontroleerd door vrijwilligers van stichting De Stuw.Bron; hardenberg.nu 08-11-18

Huurderorganisaties gaan samenwerken

 

Woensdag 11 april presenteerden de huurdersvertegenwoordigers van Woningstichting De Veste het manifest 'Huurdersparticipatie'. De voorzitters van de twee huurdersorganisaties overhandigden het manifest aan Janine Godderij (directeur-bestuurder van Woningstichting De Veste) en Annalize van der Holst (huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen).

 

In het manifest staat omschreven hoe de huurdersvertegenwoordiging en de woningcorporatie het komende jaar een nieuw vertegenwoordigingsmodel gaan ontwikkelen om de belangen van huurders optimaal te behartigen.

 

 

Aanleiding

Sinds de invoering van de Woningwet in 2015 is de verantwoordelijkheid van de huurdersorganisaties sterk toegenomen. Zo zijn de huurdersvertegenwoordigers nauw betrokken bij het opstellen van prestatieafspraken met de gemeente en vraagt de woningcorporatie de huurdersvertegenwoordigers regelmatig om advies bij beleidszaken. In een vroeg stadium zijn zij betrokken bij het opstellen of aanpassen van beleid. Dit vraagt veel van het bestuur van de huurdersorganisaties die bovendien moeilijk aan nieuwe bestuursleden komen. De toenemende druk bij een steeds kleiner wordend bestuur vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en een nieuw organisatiemodel, zodat zij ook op de langere termijn hun rol optimaal kunnen vervullen.

 

Eén gezamenlijk bestuur


De twee bestaande huurdersorganisaties: Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) gaan één gezamenlijk bestuur vormen. Om de lokale verbinding te waarborgen worden locatiekamers ingesteld. Voor een aantal specifieke onderwerpen, die in de tijd kunnen variëren, worden themakamers opgezet. Duurzaamheid is een mooi voorbeeld van zo’n themakamer. De verschillende kamers staan rechtstreeks in verbinding met het bestuur. Het bestuur en de kamers opereren zelfstandig en onafhankelijk van De Veste.

 

Regionaal nieuws

Directeur Domesta noemt stijging energielasten een nachtmerrie

 

Hij wordt er chagrijnig van en noemt het een nachtmerrie. Directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta uit Hoogeveen is slecht te spreken over de verhoging van de energieprijzen en belastingen volgend jaar.

Een gemiddeld gezin is daardoor in 2019 zo’n 300 euro per jaar meer kwijt. Moormann vreest dat daardoor nog meer van zijn huurders in de problemen kunnen komen.

"Het is nu al zo dat een kwart van de huurders in Drenthe eigenlijk de huur niet kan betalen. Dat doen ze vaak wel, maar dan beknibbelen ze op andere zaken."

Geen beloning
Volgens de directeur van Domesta doen de Drentse woningcorporaties erg hun best om huurwoningen betaalbaar te houden. "Vorig jaar was de gemiddelde huurverhoging 0,3 procent, het laagste percentage van heel Nederland. We zetten ook erg in op verduurzaming, zodat de energielasten dalen, maar hogere belastingen helpen ons daarbij niet. Goed gedrag wordt niet beloond."

Begeleiding en voorlichting
Moormann deed de uitspraken bij de presentatie van de plannen die Domesta, Woonservice Drenthe, de gemeente Coevorden en huurdersverenigingen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. De partijen hebben afgesproken meer te doen aan begeleiding en voorlichting, zodat huurders optimaal gebruik maken van regelingen als toeslagen en huursubsidie.

Volgens directeur Bothilde Buma van Woonservice Drenthe ligt de focus ook bij de corporaties steeds meer op het sociale en maatschappelijke vlak. "Het gaat om veel meer dan alleen de stenen. Mensen wonen langer thuis en een aantrekkelijke omgeving vinden we ook steeds belangrijker. Daar blijven we samen aan werken."

De partners die de prestatieafspraken hebben ondertekend gaan ook meer doen om de integratie van statushouders te bevorderen. Ook komt er meer aandacht voor innovaties.RTV Drenthe 06-12-18

Dalfsen krijgt er binnen twee jaar 130 sociale huurwoningen bij

 

Binnen twee jaar worden 130 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd in Dalfsen. Dat hebben de Woningstichtingen VechtHorst en de Veste afgesproken met huurdersverenigingen Twee onder één Kap en Verenigd Huurbelang.

De bouw van de sociale huurwoningen is opgenomen in het woningprogramma van de gemeente Dalfsen voor de jaren 2019-2021. Daar staat ook in dat er volgend jaar zestig kavels worden uitgegeven voor particuliere nieuwbouw.

De afspraken voor de ontwikkeling van nog meer sociale huurwoningen na 2021 zijn onzeker, omdat een nieuw uitbreidingsplan in de kern Dalfsen nog niet voorhanden is. Het plan Oosterdalfsen is zo goed als ingevuld.

Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor de gemeente Dalfsen, want de vraag naar woningen toe en het tekort aan nieuwe woningen groeit. Dat uit zich onder meer in een forse toename van het aantal inschrijvingen op de uitgifte van bouwgrond. Ook is er een stijgende vraag naar kavels voor vrijstaande woningen.RTV Oost 05-12-18

130 huurders in Winsum kunnen hun huis kosteloos laten aanpassen

 

Huurders de Bloemenbuurt in Winsum mogen kosteloos hun huis laten aanpassen om de woning levensloopbestendig te maken.

Dat is onderdeel van het project Langer Thuis Wonen van de gemeente Winsum en woningstichting Wierden en Borgen. De twee organisaties willen ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Honderddertig huurders in de Bloemenbuurt mogen deelnemen aan dit project. De bloemenbuurt is uitgekozen omdat het nabij voorzieningen ligt. Dat is, naast een geschikt huis, belangrijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Een andere voorwaarde voor deelname is dat het huis aangepast kan worden. „Sommige woningen zitten pal met hun voordeur aan de weg”, zegt Mariëlle Bakema van de gemeente Winsum. „Het weghalen van een opstapje is dan niet mogelijk.”

 

Extra aanpassingen
De huurders kunnen kiezen welke aanpassingen ze willen. Iedere woning krijgt verlichting bij de voor- en achterdeur en de opstap bij de deur wordt weggehaald. Extra opties zijn onder meer speciale deurklinken en beugels. De aanpassingen worden eenmalig kosteloos uitgevoerd.

Bewoners konden ook aangeven hoe de omgeving verbeterd kan worden. „Daaruit kwamen vooral klachten over toegankelijkheid van de straten naar voren. Te hoge trottoirbanden bijvoorbeeld.”

Volgend jaar
De aangeschreven huurders kunnen tot volgende week vrijdag aangeven of ze gebruik willen maken van het aanbod. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2019 uitgevoerd.

Als het project een succes is wordt het mogelijk naar andere buurten uitgebreid.DvN 28-11-18

Landelijk nieuws

Minister: corporatie kan probleemwijk te lijf

 

Het is „ontzettend belangrijk” dat achterstandswijken niet louter worden bevolkt door kwetsbare mensen. Maar woningcorporaties hebben allerhande mogelijkheden om daar iets aan te doen, vindt verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren.

De minister van Wonen is niet geschrokken van de bevindingen van Aedes, de koepel van woningcorporaties, dat de leefbaarheid in achterstandswijken achteruit holt. Boosdoener is de sterke instroom van mensen met een (zeer) laag inkomen of bijstandsuitkering en mensen met lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Deze groepen kunnen niet altijd goed voor zichzelf zorgen en kunnen daardoor ook niet naar hun buren omkijken.

Ollongren wijst erop dat het met de helft van de veertig belangrijkste probleemwijken al „een stuk beter” gaat. Corporaties kunnen ook andere buurten helpen door huizen daar minder vaak toe te wijzen aan kwetsbare mensen, er huurwoningen te verkopen of duurdere huizen te bouwen.

De vicepremier gaat niet zover om te zeggen dat corporaties zelf verzuimen de problemen aan te pakken. Maar „ik zie echt voorbeelden van corporaties die daar heel goed mee aan de slag zijn gegaan, en die ook de mogelijkheden benutten.” Ze vindt „dat we heel goed moeten kijken” naar de wens van corporaties om kwetsbare mensen meer te mogen spreiden, maar „dat die mogelijkheden er al zijn.”

Minder optimistisch
Aedes-voorzitter Marnix Norder toonde zich minder optimistisch. „De tweedeling neemt toe, mensen met allerlei persoonlijke problemen blijven achter in wijken waar gezinnen vertrekken. Het cement van de wijk verdwijnt, meer kwetsbare huurders komen ervoor in de plaats.”

De bevindingen van de onderzoekers vragen volgens Norder om maatregelen van het kabinet en de gemeenten: „Kabinet, geef woningcorporaties meer ruimte om kwetsbare mensen verspreid over wijken te huisvesten. En gemeenten, zorg voor goede begeleiding.”

Rol voor de woningcorporaties
De onderzoekers zien ook een rol weggelegd voor de woningcorporaties zelf. Die kunnen bijvoorbeeld huismeesters en buurtconciërges aanstellen.

Van 10 procent van alle woonwijken in Nederland is minimaal twee derde sociale huur. Er wonen 1,5 miljoen mensen. De Telegraaf 08-11-2018

 

Woningbouwcorporaties overtreden Privacywet met inkomensverklaring

 

Woningbouwcorporaties dwingen mensen die op zoek zijn naar een huurwoning een inkomensverklaring aan te leveren terwijl dat nog helemaal niet mag. Zij handelen daarmee in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet. Dat stellen de Woonbond en ICT-jurist Mathieu Paapst in Kassa.

Woningbouwcorporaties vragen al ten onrechte bij inschrijving om een inkomensverklaring. En zeker 39 woningbouwverenigingen dwingen via zoeksites als Woonnet Haaglanden, Klik voor Wonen en Ons Huiz woningzoekenden een inkomensverklaring te uploaden voordat op een woning gereageerd kan worden. Veel te vroeg want de inkomensverklaring is pas nodig bij toewijzing van een woning omdat corporaties dan een wettelijke inkomenstoets moeten doen. Volgens de AVG mag je als bedrijf of instantie pas om persoonsgegevens vragen op het moment dat die echt nodig zijn.

Serieus veiligheidsrisico
De Autoriteit Persoonsgegevens meldt Kassa: “Woningcorporaties die al bij inschrijving vragen om officiële stukken moeten goed kunnen uitleggen waarom zij al bij inschrijving vragen om deze inkomensgegevens. Als zij dit niet kunnen uitleggen, bijvoorbeeld omdat de inkomensgegevens ook heel goed pas bij de daadwerkelijke toewijzing van een woning verstrekt kunnen worden of omdat niet voor alle huurders een inkomenseis geldt, dan is het niet toegestaan in dat stadium deze gegevens op te vragen aan de hand van inkomensverklaringen.”

Jurist Mathieu Paapst van ICTRecht wijst ook op een serieus veiligheidsrisico “Alle informatie kan online in de verkeerde handen vallen”. Hij doelt daarmee op de gegevens op de inkomensverklaring: naam, BSN-nummer en inkomen zijn interessant voor criminelen die identiteitsfraude willen plegen. Paapst raadt daarom de corporaties aan hun beleid te veranderen.

Persoonsgegevens lange tijd in database
Tussen het moment van inschrijving of de eerste reactie en het toewijzen van een woning kan jaren zitten, waarmee de persoonsgegevens lange tijd nutteloos in een database staan. Dat blijkt ook uit gegevens van zoeksite Woonnet Haaglanden. Meer dan de helft van de mensen die vorig jaar een woning kregen toegewezen, was al langer dan twee jaar aan het reageren op woningen. Vorig jaar telde de site 130.000 ingeschreven woningzoekenden waarvan 73.000 actief reagerende. In totaal werden er een kleine 10.000 woningen toegewezen bij Woonnet Haaglanden in 2017.

'Service naar woningzoekenden'
Diverse woningcorporaties die al bij inschrijving of voor de eerste reactie een inkomensverklaring willen hebben, geven aan dit te doen als service naar de woningzoekenden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze op een te dure woning reageren die ze dus uiteindelijk niet krijgen of zodat al snel duidelijk is dat alle documenten op orde zijn. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dat geen sterk argument, want een inkomensindicatie is daarvoor al voldoende.

Er zijn ook woningcorporaties die het wel goed doen. Woningbouwvereniging Domijn is juist vanwege de AVG gestopt met het vragen om een inkomensverklaring bij inschrijving. En drie zoeksites hebben hun voorgenomen plannen teruggedraaid vanwege privacyredenen, nadat de Woonbond ze daarop had aangesproken. Kassa 01-12-18

Tevredenheid huurders over woningcorporaties stagneert

 

Het oordeel van huurders over de dienstverlening van hun woningcorporatie is voor het eerst in vijf jaar gestagneerd. Het oordeel van huurders over kwaliteit van hun woning daalde zelfs licht, van 7 naar 6,9. Dit blijkt uit de Aedes benchmark 2018.

klanttevredenheid

Het oordeel van huurders is een van de vijf onderdelen van de Aedes benchmark, die de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergelijkt. Aan de benchmark, die inmiddels vijf jaar bestaat, doet 90 procent van de corporaties mee.

Belangrijk instrument
De benchmark is voor huurdersorganisaties een belangrijk instrument om te zien hoe hun corporatie presteert. De andere vier onderdelen naast huurdersoordeel zijn: bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Meer ontevredenheid over kwaliteit
Het huurdersoordeel over de dienstverlening bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat huurders van kleine corporaties tevredener zijn over de dienstverlening dan die van grote(re). Het gemiddelde oordeel ligt nog wel ruim boven de 7. Dat ligt anders met het huurdersoordeel over de kwaliteit van de woning. Dat rapportcijfer daalde van 7 naar 6,9.

Meer achterstallig onderhoud
De oorzaak van deze daling is de groeiende groep huurders (32 procent) die ontevreden is (rapportcijfer 6 of minder) over de kwaliteit. Het aandeel huurders dat vindt dat er sprake is van achterstallig onderhoud nam toe van 35 naar 37 procent. Volgens Aedes ‘laten deze resultaten zien hoe belangrijk het is om de mening van de huurder mee te nemen in de beslissing waar onderhoudswerkzaamheden en woningverbeteringen worden gepland’.

Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Het aantal sociale huurwoningen daalde, zowel in de categorie met een huur tot de (hoge) aftoppingsgrens (€ 635,05) als in de categorie erboven (met huur tot € 710,68). In de eerste categorie daalde het aantal met 17.000 woningen en in de tweede met 55.000 woningen. Volgens Aedes gaat het om een eenmalige overheveling van woningen uit de sociale voorraad naar de duurdere voorraad. Deze woningen kunnen in de toekomst worden geliberaliseerd en daarmee worden onttrokken aan de sociale voorraad. De Woonbond is tegen verkoop van deze woningen.
De huren stegen gemiddeld met 0,9 procent.

Bedrijfslasten omhoog
De totale bedrijfslasten stegen het afgelopen jaar met € 35,- naar € 1.699,- per woning. Dit komt door de gestegen belastingen: de verhuurderheffing en onroerendezaakbelasting. Deze stijging was groter dan de daling van de kosten die corporaties zelf kunnen beïnvloeden. Die daalden de afgelopen vijf jaar met 25 procent, terwijl de belastingen met 75 procent omhoog gingen.

Gestaag energiezuiniger
Corporatiewoningen worden gestaag energiezuiniger. De zogeheten Energie-Index (EI) daalde van 1,73 naar 1,65. Gaat de EI de komende jaren in hetzelfde tempo omlaag, dan wordt in 2021 1,4 bereikt. Dit sluit aan op de ambitie van gemiddeld energielabel B in 2021, die Aedes heeft vastgesteld in haar Woonagenda.

Meer geld naar onderhoud
De kosten voor onderhoud & verbetering stegen met 16 procent naar € 2.495,- per woning. Dit komt vooral door de toename aan investeringen in woningverbetering in combinatie met meer planmatig onderhoud. Desondanks daalde de (gemiddelde) tevredenheid van huurders over de kwaliteit van hun woning.Woonbond 29-11-2018

Opmerkelijk nieuws

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen
Het merendeel denkt geen hulp nodig te hebben

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag 10 december 2018 publiceert.

Het Nibud roept gemeenten op mensen met geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie.

34% van de mensen met ernstige betalingsproblemen krijgt geen hulp
1,5 miljoen huishoudens (21%) hebben betalingsproblemen. De ene helft heeft lichte problemen, de andere helft ernstige. Van hen krijgt 34 procent geen enkele hulp. Vooral om die laatste groep, ruim 240.000 huishoudens maakt het Nibud zich zorgen. ‘De problemen zijn dusdanig groot, dat zij er zonder hulp niet uit komen,’ aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Dit zijn mensen bij wie bijvoorbeeld de energie is afgesloten, of waarbij beslag op het loon is gelegd. Als je bedenkt dat onder deze huishoudens ook veel alleenstaanden met kinderen zijn, begrijp je dat wij ons daar grote zorgen om maken. Zij verdienen het om zo snel mogelijk de hulp te krijgen die ze nodig hebben.’

Problemen verergeren
Het Nibud ziet in het onderzoek dat het type problemen ernstiger wordt. In 2009 had een enkeling te maken met het afsluiten van energie of het leggen van een loonbeslag. Inmiddels heeft 5 à 7 procent van alle huishoudens hiermee te maken. Ook groeit de groep huishoudens die de huur of hypotheek te laat betaalt, van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018.

 

 

Vroegsignalering: schadeverzekering is een belangrijk signaal
Uit het onderzoek blijkt dat de problemen echt ernstig zijn als mensen de schadeverzekering niet meer betalen. Daarom adviseert het Nibud dat verzekeraars meer gaan samenwerken met organisaties die zich bezighouden met vroegsignalering en schuldhulpverlening. Directeur Vliegenthart: ‘Geldproblemen zorgen voor zoveel stress binnen een huishouden dat we zo snel mogelijk moeten zien te voorkomen dat de problemen erger worden. Daarmee ondervangen we veel persoonlijke ellende, maar voorkomen we ook maatschappelijke kosten. En nu we zien dat mensen niet weten waar ze om hulp kunnen vragen, moet de hulp naar de mensen toe komen. Het is belangrijk dat meerdere partijen met een signalerende functie samen gaan werken.’

2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond
Op dit moment hebben 2,6 miljoen huishoudens moeite met rondkomen. Dit aantal is gedaald, in 2015 kwam nog 45 procent moeilijk rond, nu 38 procent. Ook staan huishoudens minder vaak rood en wordt er minder geleend dan drie jaar geleden. Opvallend is daarom dat uit het Nibud onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met betalingsproblemen niet daalt. En dat het soort problemen lijkt te verergeren. Met name jongeren tot 35 jaar, alleenstaanden met kinderen en de hogere inkomensgroepen hebben relatief gezien het vaakst ernstige betalingsproblemen. Het is voor het eerst dat het Nibud ziet dat de hogere inkomens vaker ernstige betalingsproblemen hebben dan de andere inkomensgroepen.Nibud 10-12-18

Rood staan:
In 2015 stond de helft van de huishoudens nooit rood.
In 2018 staat 61 procent van de huishoudens nooit rood

Lenen:
In 2015 had 43 procent van de huishoudens een lening
In 2018 heeft 34 procent van de huishoudens een lening

Naar nul huisuitzettingen wegens schulden, maar hoe dan?


De Tweede Kamer vraagt van de regering met een plan te komen om huisuitzettingen vanwege schulden te komen. Marc Räkers van Eropaf! denkt mee met de regering.

Afgelopen dinsdag 4 december is in de Tweede Kamer de door het CDA-kamerlid René Peters ingediende motie over huisuitzettingen wegens schulden aangenomen. De regering heeft nu de opdracht om ‘in interdepartementaal overleg, met de VNG en de woningcorporaties tot een actieplan Naar geen huisuitzettingen wegens schulden te komen’.

‘Mensen met een laag inkomen in Zeist worden niet langer hun huis uitgezet als ze een huurschuld hebben’, meldde RTVUtrecht een dag eerder al. En inderdaad, de kop boven de nieuwe prestatieafspraken die zijn gemaakt door de gemeente Zeist, de woningcorporaties en de Zeister huurdersverenigingen luidt letterlijk: ‘Geen huisuitzettingen door huurschulden in 2019’.

Wat verderop in de inleiding van dit stuk wordt de gezamenlijke ambitie uitgesproken om ‘huisuitzettingen door huurschuld in alle gevallen te voorkomen’. Taal die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Jaarlijks duizenden huishoudens op straat gezet
Al ruim twee decennia zijn huisuitzettingen wegens schulden onderwerp van discussie en wordt geprobeerd deze aantallen terug te dringen.

Toch worden er jaarlijks landelijk nog enige duizenden huishoudens wegens betalingsachterstanden op straat gezet. Velen van hen wenden zich vroeger of later voor onderdak tot de maatschappelijke opvang. Waarvan de kosten, die per persoon tot wel zo’n 60.000 euro per jaar kunnen oplopen, door de overheid worden gedragen.

Nu stoppen met huisuitzettingen wegens schulden de norm wordt is het zaak hier goede instrumenten voor te ontwikkelen. Voor het vroegtijdig signaleren van schulden is prima instrumentarium voorhanden. Onder anderen het in Amsterdam ontwikkelde programma Vroeg Eropaf! Door dit programma van vroegsignalering van schulden is het aantal huisuitzettingen landelijk fors gedaald.

Vroegsignalering schulden is een goed doorontwikkelde en effectieve benadering waarmee een groot deel van de dreigende huisuitzettingen al wordt voorkomen (zie hier: Handreiking). Op enkele duizenden na dus.

De rechtszitting is het goede moment
‘Geen huisuitzettingen wegens schulden’ is zeker realiseerbaar, maar dan moeten er een paar partijen goed met elkaar gaan samenwerken. De huishoudens met huurschulden die door de preventie-aanpak niet bereikt worden, komen voor een rechtszitting te staan waar de verhuurder ‘ontbinding’ van de huurovereenkomst vordert.

Velen komen bij deze zittingen niet opdagen, vaak worden de vorderingen dan ook ‘bij verstek’ toegewezen. Op grond van dit vonnis mag een corporatie een deurwaarder vragen om tot ontruiming over te gaan.

Dit is het goede moment goede moment om de betreffende huishoudens nog een keer indringend en doortastend te benaderen. Met het uitzettingsvonnis onder de neus kan niemand zijn of haar kop meer in het zand steken.

De gepokt en gemazelde medewerkers van sociale wijkteams kunnen mensen voor de keuze stellen: de gemeente neemt vanaf dat moment het volledige financiële beheer over, het huishouden ontvangt minimaal leefgeld en de ontruiming gaat niet door. Bij weigering wordt de uitzetting alsnog doorgezet, tenzij er sprake is van wilsonbekwaamheid natuurlijk, maar dat is een ander verhaal.

De gemeente neemt de verplichting tot betaling over
Als mensen instemmen met het uit handen geven van het financiële beheer, neemt de gemeente vanaf dat moment ook de verplichting tot betaling van de lopende huur over. Zo voorkomen we dat de kosten onevenredig bij de verhuurders belanden.

Er wordt vervolgens snel stevig financieel beheer ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van beschermingsbewind. Maar ook wordt intensieve woonbegeleiding ingeschakeld; meestal hebben de instellingen voor maatschappelijke opvang hulpverleners in dienst die goed in staat zijn om met deze ‘kleurrijke en soms wat ingewikkelde’ mensen om te gaan.

Als mensen zich ondanks de afspraken toch aan de bemoeizorg onttrekken, kan de ontruiming alsnog worden uitgevoerd: een vonnis blijft ongeveer een jaar geldig, deze stok achter de deur blijft er dus.

Een andere optie is om het huurcontract tijdelijk over te schrijven op naam van de instelling voor maatschappelijke opvang. Als na verloop van tijd de situatie is genormaliseerd kan de overeenkomst weer op naam van de huurders zelf worden gezet; het zogenaamde ‘terugklapcontract’, zoals dit werd ontwikkeld door de Federatie Opvang.

Drie aanbevelingen voor de Ridderzaal
Als de regering één van de komende vrijdagen in de Ridderzaal gaat nadenken over de vraag hoe uitvoering te geven aan de motie-Peters heb ik drie aanbevelingen:

Stimuleer - bij voorkeur dwingend - het landelijk verder ‘uitrollen’ van het programma Vroegsignalering schulden. Dit is al geïmplementeerd bij een derde van de gemeenten, eind 2019 kan dit bij alle gemeenten het geval zijn.
Leg vast dat verhuurders huurachterstanden van twee maanden of meer altijd bij de gemeente moeten melden; laat deze keuze niet aan de corporaties.
Voer voor de huishoudens die door de preventie niet bereikt worden als laatste redmiddel de mogelijkheid tot ‘min of meer vrijwillige maatschappelijke curatele’ in, zoals hierboven beschreven.
Het resultaat hiervan zal zijn dat de kosten voor maatschappelijke opvang aanzienlijk afnemen en dat het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstanden landelijk wordt teruggedrongen tot vrijwel nul.

Marc Räkers is verbonden aan de Stichting Eropaf! 07-12-18

Huurders: Woningcorporatie Acantus is de grootste smeerpoets van Nederland

 

Bij de overhandiging van de Schimmelschandpaal aan woningcorporatie Acantus liepen de gemoederen hoog op bij de huurders.
Woningcorporatie Acantus is door huurders en de SP verkozen tot schimmelkampioen van Nederland. De bijbehorende ‘prijs’ is maandag overhandigd.

SP nagelt Acantus en Nijestee aan de schimmelschandpaal

De verhuurder met woningen in Noord- en Oost-Groningen kreeg de meeste klachten over schimmel en bleek volgens de SP het minst bereidwillig om daar iets tegen te doen. De SP nomineerde ook Vestia en Nijestee voor de Schimmelschandpaal.

De huurders en SP eisen dat nog dit jaar een oplossing wordt gevonden tegen de schimmel in huizen. Ook willen ze dat Acantus per buurt een actieplan opstelt tegen vocht, tocht, schimmel en slecht onderhoud.

Schimmelschandpaal
Bij de overhandiging van de Schimmelschandpaal was ook het uit Groningen afkomstige SP-Kamerlid Sandra Beckerman aanwezig. Eerder maakte de SP een top tien bekend van grootste smeerpoetsen.DvN 06-11-18