SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Tekort van 30 miljard voor bouw en verduurzaming sociale huurwoningen

 

Woningcorporaties komen de komende vijftien jaar 30 miljard euro tekort voor de bouw en verduurzaming van woningen. Dat blijkt uit onderzoek van de koepel van woningcorporaties Aedes en drie ministeries.

Tot 2035 moeten corporaties jaarlijks 25.000 sociale huurwoningen bouwen. Het aantal woningen dat moet worden verduurzaamd loopt in die periode op van 25.000 tot 60.000 per jaar. Die woningen worden bijvoorbeeld aardgasvrij gemaakt.

 

Het tekort van 30 miljard komt neer op ruim een kwart van de totale 116 miljard euro die nodig is voor deze zogenoemde maatschappelijke opgave van de corporaties. Het onderzoek voorspelt dat de eerste corporaties over vier jaar in de problemen komen en dat de sector als geheel in 2028 in de knel zit.

 

 

Boosdoener
Aedes stelt dat door het tekort uiteindelijk 125.000 woningen te weinig worden gebouwd en 50.000 te weinig verduurzaamd. Oorzaak is dat de lasten van woningcorporaties sneller stijgen dan de inkomsten, met volgens Aedes als "grootste boosdoener" de verhuurdersheffing, een belasting die in 2014 is ingevoerd.

"Voordat de heffing ingevoerd werd, konden corporaties doen wat er nodig was", zegt waarnemend Aedes-voorzitter Tonny van de Ven. "Maar die gaat nu rechtstreeks ten koste van onze investeringen. Terwijl die hard nodig zijn voor de mensen die op een huis wachten."

Vorige Prinsjesdag kondigde het kabinet al een regeling aan om de corporaties met 1 miljard euro tegemoet te komen, zodat ze meer kunnen bouwen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laat nu weten dat ze het bedrag verruimt naar ruim 2,6 miljard euro, omdat het animo voor de regeling groot blijkt te zijn. Van dat bedrag kunnen naar schatting 119.000 woningen worden gebouwd.

 

Te weinig woningen
Op dit moment is er in Nederland al een tekort van 331.000 woningen. De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt, zo werd becijferd in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat vorige maand verscheen.NOS 30-06-2020

 

 

Eerste Kamer wil toch huurbevriezing

 

De Eerste Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen om de eerder aangenomen motie Kox alsnog uit te voeren. In die motie vroeg de Eerste Kamer om dit jaar geen huurverhoging toe te passen omdat veel huurders door de Coronacrisis in financiële problemen zitten. Minister Ollongren houdt vast aan de maximale huurverhoging van 5,1%.

 

Door de coronacrisis is het voor veel huurders nog moeilijker geworden om de huur te kunnen betalen. Getty Images
Op 21 april nam de Eerste Kamer een motie aan van Senator Tiny Kox (SP), waarin de minister werd opgeroepen om via wet of overleg ervoor te zorgen dat er per 1 juli geen huurverhoging zou zijn. Om verhuurders te compenseren zou de verhuurderheffing in 2020 kunnen worden verlaagd. Op 2 juni riep Kox de minister naar de Eerste Kamer om uit te leggen waarom dat niet is uitgevoerd.

 

Noodzaak voor huurbevriezing
Senator Kox betoogde dat sinds zijn eerste motie de noodzaak voor huurbevriezing alleen nog maar duidelijker is geworden. Volgens onderzoek van het KWH zijn er 360.000 corporatiehuurders die zich zorgen maken of zij de huurverhoging wel kunnen betalen. Onderzoek van het Nibud laat zien dat 800.000 mensen al financieel klem zitten. Zij bezuinigen op allerlei andere zaken om de huur te kunnen betalen.

 

Signalen herkenbaar
De Woonbond herkent deze signalen. Al op 24 maart riepen wij minister Ollongren op om dit jaar geen maximale huurverhoging van 5,1% toe te staan. Wij krijgen heel veel noodkreten van huurders die woedend zijn dat zij in deze crisis een maximale huurverhoging op de mat vinden.

Verhuurders willen geen huurbevriezing
Minister Ollongren verdedigde zich in de Kamer door aan te geven dat ook de verhuurderkoepels Aedes en IVBN geen algemene huurbevriezing willen. Huurders kunnen zich bij hun verhuurder melden als ze in financiële problemen komen en vragen om een betalingsregeling. Ollongren gaf aan dat 0,5% tot 2% van de huurders dit heeft gedaan. Ook gaf ze aan in augustus te willen kijken naar de effecten van de huurverhoging op de betaalbaarheid.

 

Betalingsregelingen niet voldoende
De minister heeft vorige week ook overlegd met de Woonbond. Directeur Zeno Winkels heeft haar laten weten dat de betalingsregelingen niet voldoende zijn, omdat ze huurders geen zekerheid geven. Het is geen wettelijk recht, maar een gunst van de verhuurder. In een opiniestuk op Joop.nl(externe link) heeft Winkels het standpunt van de Woonbond uitgelegd. Minister Ollongren is wel gevoelig voor dit argument. Tegen de Eerste Kamer zei ze dat ze met de huurcommissie een meldpunt ontwikkelt waar huurders die zijn afgewezen voor een betalingsregeling zich kunnen melden. Het is niet duidelijk welke actie er vervolgens wordt ondernomen.

 

Nieuwe motie
De meerderheid van de Eerste Kamer was van mening dat minister Ollongren de motie van Kox niet goed had uitgevoerd. Alleen VVD en D66 verdedigden het beleid van de minister, maar moesten toegeven dat de regering een oproep van het parlement niet zomaar mag negeren. Er is een nieuwe motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om de eerdere motie alsnog uit te voeren. Hier wordt volgende week over gestemd.

 

 

Woonbond 05-06-2020

'Negenduizend huurders melden zich met betalingsproblemen'

Bij Nederlandse woningcorporaties hebben zich tot nu toe zo'n negenduizend huurders met betalingsproblemen gemeld. Dat worden er waarschijnlijk snel meer. "De meeste huurders hebben voor maart nog salaris gehad, april met een buffer kunnen overbruggen, maar voor mei is het de vraag of dat nog lukt."

 

Dat schrijft NRC na een rondgang langs 197 woningcorporaties. Samen bezitten die zo'n 1,6 miljoen van de 2,4 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.

 

Huurachterstanden
Het aantal mensen met huurachterstanden nam bij corporatiekoepel Aedes bijvoorbeeld al jaren af, maar is nu weer gegroeid. Toch valt het totale aantal huurders met een betalingsachterstand in Nederland volgens de corporaties nog relatief mee.

Het gaat al met al om iets meer dan een half procent van de 1,6 miljoen huurders die een betalingsachterstand hebben gemeld.

 

Dat komt volgens de corporaties vooral omdat het grootste deel van de huurders een vast inkomen uit een uitkering heeft, bijvoorbeeld bijstand of pensioen. Landelijk krijgt 61 procent van de bewoners van sociale huurwoningen zo'n uitkering.

 

Kop in het zand
Daarnaast vermoeden de woningcorporaties dat niet iedereen met financiële problemen zich al heeft gemeld. "Er is een groep mensen die hun kop in het zand steken", zegt een bestuurder tegen de krant.

De huurders die zich tot nu toe gemeld hebben, werken voornamelijk als zzp'er of freelancer. Daarnaast beginnen huurders van bedrijfsruimtes in financiële problemen te komen, merken de corporaties.


Minister Ollongren maakt tijdelijke huurverlaging mogelijk
Toch moet de grootste klap nog komen. Zo verwacht Jozefine Hoft, directeur van een samenwerkingsverband van vijftien corporaties, dat de ernst van de situatie pas volgende maand duidelijker wordt. "Hoe langer de maatregelen tegen het coronavirus blijven gelden, hoe groter de probleemgroep wordt."


RTL Nieuws 25-05-2020

Tijdelijke huurverlaging wordt makkelijker gemaakt via spoedwet

Het wordt makkelijker om een tijdelijke verlaging van de huur te krijgen voor mensen die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dient met spoed een wet in die dit mogelijk moet maken.

Verhuurders hebben opdracht gekregen om maatwerk te leveren aan huurders die door corona financiële problemen hebben. Het tijdelijk verlagen van de huur is nu ook al een van de opties. Maar voor verhuurders is zo'n tijdelijke verlaging niet altijd een aantrekkelijke optie, omdat ze wettelijk niet de mogelijkheid hebben de huur na de afgesproken periode weer op te schroeven naar het oorspronkelijke niveau.

"Ik vind het daarbij belangrijk om verhuurders zo snel mogelijk zekerheid te geven over deze wettelijke mogelijkheid, zodat zij niet als gevolg van hun coulance geconfronteerd worden met een onbedoelde permanente huurverlaging of om deze reden geen gebruik willen maken van de mogelijkheid van een tijdelijke huurkorting", schrijft Ollongren.

 

Maatwerk
Het voorstel van de minister staat in een brief die ze naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. Het is onder meer een reactie op een motie van de Kamer die opriep om de huren in de vrije en sociale sector per 1 juli te bevriezen. De minister is daar echter niet voor, omdat er ook mensen zijn die deze financiële steun niet nodig hebben. Het is beter om het per geval te bekijken, zegt ze.

Het blijft aan de verhuurder om te bepalen wat dat maatwerk inhoudt. De minister praat nog met verhuurdersorganisaties.

In het Parool reageert SP-senator Tiny Kox, die de motie indiende, teleurgesteld op de "onelegante" brief. "De Eerste Kamer neemt niet vaak moties aan. Als dat wel gebeurt, hechten wij er aan dat de minister die uitvoert of uitlegt waarom dat niet kan. In deze brief lees ik veel gespin maar weinig wol."

Verlenging huurcontracten
Ook laat de minister in de brief weten dat ze de Wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wil verlengen met twee maanden. Daarmee zouden contracten die in juli of augustus aflopen, ook tijdelijk verlengd kunnen worden. "Dit biedt een huurder meer rust en ruimte om vervangende woonruimte te zoeken", schrijft Ollongren.
RTL 20-05-2020

De helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderheffing

De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor.

‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes in een gezamenlijk persbericht. ‘In de huidige crisis is het al helemaal niet meer verantwoord.’

 

Verhuurderheffing


Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. De verhuurderheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en loopt per jaar verder op. Zo’n 95 procent daarvan wordt betaald door woningcorporaties. Aedes, VNG en Woonbond gaven samen opdracht een evaluatie van de belasting uit te voeren, vooruitlopend op de evaluatie van het ministerie van BZK.

 

Fors minder investeringen


Onderzoeksbureaus Companen en Thésor keken zowel naar de aanleiding van de heffing als naar de financiële en volkshuisvestelijke effecten. De onderzoekers concluderen dat de verhuurderheffing een substantieel negatief effect heeft op investeringen van corporaties. Corporaties worden door het fiscaal beleid achtergesteld ten opzichte van commerciële en particuliere verhuurders, aldus de onderzoekers.

 

Funest voor woningbouw


De verhuurderheffing roomt de inkomsten van corporaties fors af, hun ‘operationele kasstromen’ dalen sinds 2013. Dat gaat rechtstreeks ten koste van hun mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming, terwijl dat tegelijkertijd ambities van overheidsbeleid zijn. Corporaties zouden zich failliet investeren als ze dat volledig op basis van leningen doen: geld lenen kost geld. De onderzoekers becijferden dat corporaties zonder de verhuurderheffing hun nieuwbouwproductie zouden kunnen verdubbelen.

 

‘Niet op huurders verhalen’


Het was de bedoeling van het kabinet dat corporaties het geld voor de verhuurderheffing binnen zouden halen door efficiënter te werken en door meer woningen te verkopen en de huren te verhogen. Corporaties hebben inderdaad hun bedrijfslasten fors teruggebracht, maar verdere besparingen zijn nauwelijks nog mogelijk, aldus de onderzoekers. Gezien de druk op de woningmarkt kunnen corporaties onvoldoende geld genereren met verkoop. En corporaties zijn terughoudend met huurverhoging om hun huren betaalbaar te houden.

Paulus Jansen, directeur Woonbond: ‘Terecht. In feite is de verhuurderheffing een huurdersbelasting en worden corporaties gebruikt als belastingkantoor. Maar het is onacceptabel die rechtstreeks op huurders te verhalen, we sloten niet voor niks het Sociaal Huurakkoord.’

 

Twee keer zo veel woningen of 70 euro minder huur


Corporaties hadden daarmee twee keer zo veel nieuwbouwwoningen kunnen bouwen, wat neerkomt op ongeveer 93.500 extra woningen. Of hun huurders gemiddeld een 70 euro lagere huur, een besparing van 840 euro per jaar per huishouden, kunnen bieden, staat in het rapport. Jansen: 'Zo zijn het de huurders en woningzoekenden die betalen voor deze belasting. Het is onbestaanbaar deze heffing in tijden van wooncrisis overeind te houden.'Woonbond 01-05-2020