SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Oppositie wil ruimere toegang tot sociale huur.

In een wetsvoorstel van minister Ollongren wordt de inkomensgrens waarmee je een sociale huurwoning kunt krijgen voor alleenstaanden verlaagd. Veel alleenstaanden dreigen daardoor tussen wal en schip te belanden. De sociale huur gaat voor ze op slot, maar een koopwoning of huurwoning in de vrije sector is onbetaalbaar.

 

Zowel GroenLinks, de PvdA als de SP dienden voorstellen in om de wet te wijzigen en de inkomensgrenzen te verhogen. Aangezien het Kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, lijkt er een goede kans dat de wet nog wordt aangepast.

 

Voorstel minister pakt slecht uit
Nu bestaat er nog één grens voor alle type huishoudens. Die ligt nu op €39.055,- (met een tijdelijke verruiming voor 10% van de woningen tot €43.574,-) . In het voorstel van Ollongren gaat dat voor alleenstaanden dus omlaag naar €35.938,- . De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens gaat naar €43.126,- . Alhoewel het logisch is een onderscheid te maken in type huishouden, zijn de door Ollongren voorgestelde grenzen veel te laag. De Woonbond en Aedes deden eerder al een voorstel voor hogere grenzen waarbij er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie of meer personen.

 

Voorstellen
De drie oppositiepartijen zijn eensgezind in de wens om de inkomensgrens te verhogen, maar stellen allemaal een iets andere variant voor. In het voorstel van de SP gaat de grens voor iedereen naar €55.000,- zonder onderscheid te maken in type huishouden. De PvdA maakt wel een onderscheid tussen alleenstaanden (€39.055,-) tweepersoonshuishoudens (€43.574,)-en huishoudens van drie of meer personen (€52.000,-). GroenLinks stelt vooral voor de groep voor huishoudens van drie of meer personen als categorie toe te voegen en legt de inkomensgrens daar ook op €52.000.,-

 

Veel zorgen
De Woonbond ontving na de aankondiging van de plannen van minister Ollongren tal van meldingen op het Meldpunt Huuralarm van huurders en woningzoekenden die tussen wal en schip dreigen te vallen. Senioren die bang zijn nooit meer naar een betaalbare huurwoning door te kunnen stromen waardoor ze in een te grote woning zullen blijven wonen. Starters die hun opgebouwde wachttijd in rook zien opgaan, en de prijzen in de koopsector of de vrije huurmarkt niet op kunnen brengen.

De Woonbond pleit dan ook, samen met corporatiekoepel Aedes, voor eerlijke en ruimere inkomensgrenzen. Woonbond 25-09-2020

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

 

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?
Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? Doe de online check. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen geeft de check u een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder.

 

Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

€15.500 of lager als je alleen woont
€26.500 of lager als je met 2 personen woont
€33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont


Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
Tussen €33.500 en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.
Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens met een rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen.

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

€15.500 of lager als je alleen woont
€26.500 of lager als je met 2 personen woont
€33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont
De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.

 

Wat is rekenhuur?
De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten


Waar zijn de inkomensgrenzen op gebaseerd?
Aedes en Woonbond hebben het NIBUD gevraagd om met inkomensgrenzen te komen, waarbij NIBUD gekeken heeft naar de koopkracht van verschillende type huishoudens. Daarom zijn de inkomensgrenzen bij grotere gezinnen ook hoger dan bij alleenstaanden, omdat zij hogere uitgaven hebben om te voorzien in levensonderhoud.

 

Is de €15.500,- grens niet te laag?
De grenzen zijn ​gebaseerd op berekeningen van het NIBUD. Die hebben daarbij gekeken naar de koopkracht van verschillende type huishoudens.

Toch is grens van €15.500,- (die geldt voor huurbevriezing voor alleenstaanden met een huur tussen de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens ​of huurverlaging bij een huur boven de liberalisatiegrens) inderdaad laag. Zelfs met een bijstandsuitkering kom je nu niet in aanmerking. Alleen huurders met een laag inkomen en fiscale aftrekposten vallen nu in deze groep.

De signalen die we hierover binnen hebben gekregen nemen we mee in de evaluatie voor aanpassingen aan de regeling voor volgend jaar. We evalueren de grenzen samen met Aedes en het NIBUD. Wat ons betreft moet deze grens voor het komende jaar omhoog.

Overigens kunnen huurders die net boven deze grens zitten, wel contact opnemen met hun corporaties. Sommige corporaties gaan coulant met deze grens om.

 

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop de corporatie het verzoek van de huurder heeft ontvangen.

Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste verhuurders is dat per 1 juli.

Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen.

Veel corporaties hebben aangegeven in verband met de coronacrisis coulant te zijn voor huurders met een inkomensdaling. Het kan dus heel goed dat uw corporatie bereid is om huurverlaging of bevriezing toe te passen terwijl uw korter dan zes maanden relatief te duur woont. Neem daarvoor contact op met uw corporatie.

 

Bij wie moet ik aanvragen?
Bij uw woningcorporatie. Voordat uw woningcorporatie uw aanvraag goedkeurt zal deze documenten willen zien waaruit blijkt:

wie er op uw adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
wat het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst, recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).
U kunt deze documenten direct met uw aanvraag meesturen, maar u kunt er ook voor kiezen te wachten tot uw verhuurder u vraagt om deze documenten op te sturen.

 

Heeft de Woonbond voorbeeldbrieven?
De Woonbond heeft modelbrieven gemaakt die huurders kunnen gebruiken om huurverlaging of bevriezing aan te vragen. Welke modelbrief u moet gebruiken, hangt af van uw specifieke situatie. Als u de online check huurverlaging huurbevriezing doet, levert die check -als u in aanmerking komt voor één van deze maatregelen- gelijk een voorbeeldbrief op die past bij uw situatie.

 

Waarom alleen voor corporatiehuurders?
In 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Daarin maakten we afspraken over een gematigde jaarlijkse huurstijging en over huurbevriezing/huurverlaging. Helaas wilden de koepels van particuliere verhuurders en institutionele beleggers niet meedoen met die afspraken. De Woonbond pleit voor politiek ingrijpen om te zorgen voor betaalbare huurprijzen bij particuliere verhuurders en beleggers. Met de woningcorporaties kwamen we gelukkig wel tot afspraken.

 

Kan het dat mijn corporatie andere afspraken heeft?
Dat kan. Woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) kunnen lokaal of regionaal eigen afspraken maken over specifiek maatwerk. Die afspraken kunnen op onderdelen afwijken van de hierboven genoemde landelijke afspraken.

Wat als mijn corporatie zich niet aan de afspraken houdt?
Dat horen we dan graag. Daar gaan we dan met corporaties over in gesprek. U kunt een melding doen via dit meldformulier op onze website. Bron; Woonbond

 

Huurstijging door het dak                                                                                                                                  Midden in de coronacrisis worden huurders getroffen door de grootste huurstijging in zes jaar tijd. In juli 2020 stegen de woninghuren gemiddeld 2,9% ten opzichte van vorig jaar.

 

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS maandag bekendmaakt. De stijging is vooral het gevolg van de hogere inflatie in 2019. De maximale huurverhoging bestaat uit de inflatie van het voorgaande jaar plus een toeslag die afhankelijk is van het huishoudinkomen van de huurder.

 

Het inflatiecijfer steeg van 1,6% in 2018 naar 2,6% in 2019. De hoge inflatie van 2019 is voor een groot deel toe te schrijven aan de verhoging van het lage btw-tarief. „Huurders worden eigenlijk dubbel gepakt”, reageert woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. „Eerst door prijsverhogingen en nu door een stijgende huurprijs.” De Telegraaf 07-09-2020

 

Een derde van de huurders in de knel met huur

 

Een derde van de huurders heeft onvoldoende inkomen om de huur (in de nabije toekomst) te betalen, blijkt uit een recente peiling van het NIBUD.

 

Bij kopers geeft 15% aan de hypotheeklasten (binnenkort) niet op te kunnen brengen.

 

Flexibel arbeidscontract
Veel mensen die door de coronacrisis in de problemen komen hebben een flexibel arbeidscontract. Veel werknemers met een flexcontract die meer dan twaalf uur in de week werken, wonen in de huursector. 48% van deze mensen woont in de huursector, terwijl dat bij werknemers met een vast contract slechts 38% is.

Maar liefst 41% van de mensen met een fleibel arbeidscontract geeft aan een inkomensdaling te hebben gehad in verband met de coronacrisis. Gemiddeld hebben werknemers met een flexibel dienstverband een inkomensterugval van € 930,-.

 

Huurders vaak geen buffer
Eerder concludeerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook dat huurders extra kwetsbaar zijn bij een inkomensdaling, vanwege de relatief hoge woonlasten en doordat huurders weinig aan sparen toe komen waardoor ze vaak geen financiële buffer hebben.

 

Noodpakket huursector
De Woonbond heeft samen met tal van andere maatschappelijke organisaties een oproep aan het kabinet gedaan om de koopkracht van huurders te verbeteren. Bijvoorbeeld door geld in te zetten voor huurverlaging en voor ruimere huurtoeslag. Ook moet er geïnvesteerd worden in meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Er is al een tekort aan betaalbare woonruimte en de vraag naar betaalbare huur zal door de economische crisis alleen maar toenemen. Woonbond 26-08-2020

 

Nog maar 80 huurders melden zich met problemen door coronacrisis

 

 

DEN HAAG - De afgelopen twee maanden hebben zich landelijk tachtig huurders gemeld die door de coronacrisis financieel in de knel zijn gekomen en daarbij geen hulp krijgen van hun verhuurder. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat desgevraagd. Betrokkenen kunnen telefonisch of via internet terecht bij een speciaal registratiepunt van de Huurcommissie, dat op 17 juni is ingesteld.

 

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) probeert hiermee te achterhalen hoe groot het probleem is onder huurders. Het departement weet nog niet waarom er relatief weinig meldingen zijn. Het kan aan de onbekendheid van het meldpunt liggen, of de meeste mensen met problemen worden geholpen door hun verhuurder.

 

Ollongren had maanden geleden een beroep gedaan op verhuurders om hun huurders die door corona in financiële problemen zitten, tegemoet te komen. Dat kan een tijdelijke huuropschorting of -verlaging zijn. Ze maakte daarover afspraken met de verhuurdersorganisaties, die 80 procent van de verhuurders vertegenwoordigen.

 

Bevriezing
De minister kwam vlak voor de zomer hard in botsing met de Eerste Kamer, die een tijdelijke bevriezing van de huur voor iedereen in de sociale en vrije sector wil. De minister bleef weigeren, omdat ze zo’n huurstop niet nodig vindt, waarop de senaat een motie van afkeuring aannam. In de Eerste Kamer zijn de coalitiepartijen in de minderheid. Telegraaf 20-08-2020