SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Prestatieafspraken; Gemeente huurders en corporaties

De lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg  werken intensief samen om antwoord te geven op de woonopgaven in de gemeente Hardenberg. Deze samenwerking is vastgelegd in prestatieafspraken die voldoen aan de vereisten van de Woningwet en gebaseerd zijn op de gemeentelijke Woonvisie.
 
Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet regelt dat woningcorporaties zich richten op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning.
 
Om de prestaties van de woningcorporaties goed aan te laten sluiten op de gemeentelijke Woonvisie 'Ruimte voor bewoners', hebben de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste, de huurdersorganisatie Beter Wonen Vechtdal en de stichtingen huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg gezamenlijk prestatieafspraken uitgewerkt. 
 
Sociale huurwoningvoorraad
De partijen spreken onder andere af dat de corporaties ervoor zorgen dat de omvang van de sociale huurwoningvoorraad voor huishoudens met een laag inkomen in stand blijft en de komende jaren wordt uitgebreid met minimaal 150 woningen. In de prestatieafspraken is tevens extra aandacht voor het huisvesten van urgente doelgroepen, zoals mensen die door noodsituaties dakloos dreigen te worden of  mensen met een zorgindicatie.
 
Omdat de groep ouderen de komende jaren flink toeneemt, wordt ingezet op het realiseren van levensloopbestendige woningen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
 
Huisvesting voor statushouders
In de afspraken wordt rekening gehouden met de toenemende vraag naar huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De partijen willen versneld huisvesting voor deze groep realiseren om zo ook voldoende woningen voor regulier woningzoekenden te behouden.
 
Bijvoorbeeld door tijdelijke huisvesting te realiseren, versneld te bouwen en  de verkoop van sociale huurwoningen tijdelijk stop te zetten. De mogelijkheden hiertoe worden in 2016 onderzocht.
 
Leefbaarheid
De partijen zien het behouden van een aantrekkelijke leefomgeving in bestaande woonwijken en buurten, met voldoende voorzieningen, als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom investeren zowel Beter Wonen Vechtdal als De Veste in 2016 in sociale en fysieke leefbaarheidsactiviteiten, zoals de inzet van wijkhuismeesters of wijkconsulenten, ondersteuning van buurtkamers en bewonerscommissies, een prettige en veilige woonomgeving en leefbaarheidsactiviteiten op basis van wensen van bewoners. 
 
Tenslotte willen de partijen zorgen voor kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. Voor 2020 moet de totale sociale woningvoorraad een gemiddeld energielabel B hebben. Nieuwbouw wordt waar mogelijk energieneutraal gerealiseerd.