SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Prestatieafspraken; Gemeente huurders en corporaties

De lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg  werken intensief samen om antwoord te geven op de woonopgaven in de gemeente Hardenberg. Deze samenwerking is vastgelegd in prestatieafspraken die voldoen aan de vereisten van de Woningwet en gebaseerd zijn op de gemeentelijke Woonvisie.
 
Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet regelt dat woningcorporaties zich richten op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning.
 
Om de prestaties van de woningcorporaties goed aan te laten sluiten op de gemeentelijke Woonvisie 'Ruimte voor bewoners', hebben de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste, de huurdersorganisatie Beter Wonen Vechtdal en de stichtingen huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg gezamenlijk prestatieafspraken uitgewerkt. 
 
Sociale huurwoningvoorraad
De partijen spreken onder andere af dat de corporaties ervoor zorgen dat de omvang van de sociale huurwoningvoorraad voor huishoudens met een laag inkomen in stand blijft en de komende jaren wordt uitgebreid met minimaal 150 woningen. In de prestatieafspraken is tevens extra aandacht voor het huisvesten van urgente doelgroepen, zoals mensen die door noodsituaties dakloos dreigen te worden of  mensen met een zorgindicatie.
 
Omdat de groep ouderen de komende jaren flink toeneemt, wordt ingezet op het realiseren van levensloopbestendige woningen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
 
Huisvesting voor statushouders
In de afspraken wordt rekening gehouden met de toenemende vraag naar huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). De partijen willen versneld huisvesting voor deze groep realiseren om zo ook voldoende woningen voor regulier woningzoekenden te behouden.
 
Bijvoorbeeld door tijdelijke huisvesting te realiseren, versneld te bouwen en  de verkoop van sociale huurwoningen tijdelijk stop te zetten. De mogelijkheden hiertoe worden in 2016 onderzocht.
 
Leefbaarheid
De partijen zien het behouden van een aantrekkelijke leefomgeving in bestaande woonwijken en buurten, met voldoende voorzieningen, als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom investeren zowel Beter Wonen Vechtdal als De Veste in 2016 in sociale en fysieke leefbaarheidsactiviteiten, zoals de inzet van wijkhuismeesters of wijkconsulenten, ondersteuning van buurtkamers en bewonerscommissies, een prettige en veilige woonomgeving en leefbaarheidsactiviteiten op basis van wensen van bewoners. 
 
Tenslotte willen de partijen zorgen voor kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. Voor 2020 moet de totale sociale woningvoorraad een gemiddeld energielabel B hebben. Nieuwbouw wordt waar mogelijk energieneutraal gerealiseerd.
 
 
 Woningcorporatie De Veste in Ommen hanteert vanaf 1 december een nieuw systeem voor het toewijzen van hun huurhuizen aan woningzoekenden.
 
Tot nu toe werd onder iedereen die in een bepaald huis geïnteresseerd was, geloot wie het kreeg. In het nieuwe systeem wordt een vrijkomend huis toegewezen aan degene met de langste inschrijfduur of woonduur. Onder inschrijfduur verstaat De Veste de tijd die iemand als woningzoekende bij hen staat ingeschreven. En onder woonduur de tijd die iemand – die al wél bij De Veste huurt, maar een ander huis zoekt – in zijn huidige woning woont.
 
'Dit systeem geeft iedereen meer zekerheid'
 
'We hoorden van veel mensen dat ze moeite hadden met het lotingsysteem. Ze vonden het niet eerlijk en het gaf hen geen inzicht in wachttijden. Ook van de huurdersorganisaties uit Ommen en Hardenberg kregen we die signalen. Die reacties hebben we serieus genomen.', aldus directeur Janine Gerardts van De Veste.
 
 
'Als een woning beschikbaar komt, wordt daar natuurlijk door veel mensen op gereageerd. Wij willen graag zo eerlijk mogelijk regelen wie er het eerst voor in aanmerking komt. In het nieuwe systeem staan woningzoekenden als het ware in de rij en hebben ze meer inzicht wanneer ze aan de beurt zijn. De willekeur van de loting is weg. Dit systeem is veel duidelijker en geeft iedereen meer zekerheid.'
 
Dat beaamt ook Henk Schrijver van huurdersvereniging Verenigd Huurbelang uit Ommen: 'We hadden moeite met het lotingsysteem, ook door signalen uit onze achterban. Het was het puur een kwestie van geluk wie een vrijkomende woning kreeg toegewezen. Met de invoering van het inschrijfduur-/woonduursysteem weten mensen veel beter waar ze aan toe zijn. En dat geeft woningzoekenden meer zekerheid', vult Ruud Moison van Stichting Huurdersbelangen Hardenberg aan. Ook hij is positief: 'Wij vinden het erg prettig dat er naar de woningzoekenden in het Vechtdal is geluisterd en dat De Veste de stap heeft gezet naar de nieuwe manier van toewijzen. Dat doet recht aan mensen in de eerste plaats en minder aan systemen.' 10-11-2016
 
 
 
 Woningstichting De Veste uit Ommen en woningbouwvereniging Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg gaan mogelijk fuseren. Sinds een half jaar voeren ze gesprekken over de mogelijkheden voor samenwerking. 
 
 
Gerrit Teunis, die aan het hoofd staat van Beter Wonen Vechtdal: "Het is begonnen met het idee om de woonruimteverdeling in Ommen en Hardenberg samen te gaan uitvoeren. Dat project loopt nu." In het voorjaar van 2017 moet dat plan ten uitvoer komen.
 
Eisen
 Volgens hem noopt de grootte van de corporaties - Beter Wonen Vechtdal heeft bijna vierduizend verhuureenheden en De Veste ruim zesduizend - tot het onderzoeken van mogelijke samenwerking. "Omdat we vanuit de overheid steeds strengere eisen opgelegd krijgen als corporaties, zien we dat de belasting op ons als organisatie steeds zwaarder wordt. Vandaar dat we willen kijken of we door samenwerking de efficiency en know how binnen onze organisaties kunnen verbeteren." Voor Gerrit Teunis staat bij dat alles voorop dat de huurders en woningzoekenden in het Vechtdal beter moeten worden van samenwerking.
 
Onderzoek
 Of het onderzoek van toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties naar belangenverstrengeling bij woningstichting De Veste invloed heeft op de gesprekken, daarover houdt Gerrit Teunis van woningbouwvereniging Beter Wonen Vechtdal zich over op de vlakte. "Wij moeten afwachten wat de uitkomst van het onderzoek is. Het is een interne kwestie van De Veste die mogelijkerwijs invloed zou kunnen hebben op ons overleg."
 
Directeur-bestuurder Janine Gerardts van De Veste heeft een liefdesrelatie met de eigenaar van adviesbureau AvW2. Dat voerde de afgelopen anderhalf jaar voor bijna een half miljoen euro aan opdrachten uit voor de woningstichting en wordt ook nu nog ingehuurd.
 
Lotingsysteem
 Gerardts bevestigt dat de fusiebesprekingen voortvloeien uit het overleg tussen beide corporaties over het woonruimteverdeelsysteem. "Woningzoekenden in het Vechtdal moeten zich nu nog bij twee corporaties inschrijven als ze bij ons allebei willen zoeken naar een geschikte woning. Bovendien werkt De Veste nu nog met een lotingsysteem. Daar zijn wij niet gelukkig mee. Beter Wonen hanteert een verdeelsysteem op basis van woonduur. De Veste wil het systeem nu samen met Beter Wonen opzetten, zodat iedereen zich op één plek kan inschrijven en de regels voor iedereen hetzelfde zijn." Bron De Stentor 02-11-2016
 

De Veste op RTL woontips

Een team van het programma RTL Woontips opnames gemaakt voor een item over woningcorporaties en hoe De Veste hier invulling aan geeft. Afgelopen zaterdag werd het item uitgezonden op RTL 4.
 
Vorige week heeft een team van het programma RTL Woontips opnames gemaakt voor een item over woningcorporaties en hoe De Veste hier invulling aan geeft. Afgelopen zaterdag werd het item uitgezonden op RTL 4.
 
Presentatrice Anouk de Pater interviewde Janine Gerardts over de rol van woningcorporaties en hoe wij als De Veste hier invulling aan geven richting huurders. Ook kwam een bewoner, meneer Werner uit Dedemsvaart, aan het woord. Hij vertelde over wat De Veste voor hem heeft betekend. “Ik vond het wel spannend allemaal, het is toch iets wat je niet dagelijks doet,” aldus meneer Werner. Tot slot sluit hij het filmpje af met de volgende tip: “Denk om elkaar en zorg goed voor elkaar.” Zo is het maar net!
 
De gehele uitzending is terug te zien via de website van RTL Woontips. 09-02-2016
 
 
 

De Veste gaat het nu anders doen

De Veste vindt dat ze haar rol als woningcorporatie op een andere manier moet vervullen dan eerder gebruikelijk was...
 
 
“We blijven natuurlijk eigenaar van stenen, muren en huizen – en uiteraard nemen we onze verantwoordelijkheid en zorg daarvoor uiterst serieus – maar we kijken er wel anders tegenaan”, zegt Janine Gerardts, directeur-bestuurder van De Veste. “Binnen die stenen muren spelen zich levens af van mensen en die zijn in geen enkel huis gelijk. Eigenlijk huisvesten we een veelvoud van eten, slapen, plezier en verdriet. De kwaliteit van leven binnen al die muren is wat ons drijft. Waarom? Omdat we geloven dat dat leidt tot een warmer thuis, een prettigere straat en een fijnere buurt, waarop iedereen trots kan zijn.”
 
 
De ziel van De Veste
“Onze identiteit, wie we zijn, zegt alles over hoe we werken. En dat zegt weer alles over wat we kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Daarin schuilt het wezen, de ziel van De Veste. Die ziel wordt gevormd door de waarden die ons samenbinden en die ons leiden in alles wat we doen, de droom die we delen en de ambitie waarvoor we – samen met onze partners – keihard willen werken. Die waarden, die droom en die ambitie zijn van ons allemaal.  Samen zijn wij De Veste”, aldus een trotse Janine Gerardts.
 
 
Het verschil
Wat gaan huurders en andere belanghebbenden merken van de verandering?
Kernbegrippen in de nieuwe werkwijze van De Veste zijn: ‘verantwoordelijkheid geven en nemen, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’.
De Veste gaat het verschil maken door mensen én hun behoeften en wensen centraal te stellen.
Door écht naar hen te luisteren en zo precies te weten wat er speelt, wat die behoeften en wensen zijn, daaraan zo veel mogelijk tegemoet te komen en continu de vinger aan de pols te houden…
Door fysiek in hun woon- en leefomgeving aanwezig zijn, rechtstreeks betrokken te zijn en waar nodig direct actie te ondernemen… En door te stáán voor haar idealen en consequent ernaar te handelen.
 
 
Vernieuwde website
Vanaf dinsdag 15 december is de geheel vernieuwde website van De Veste online. Deze beval al veel informatie voor woningzoekenden, huurders van De Veste en studenten, maar er komt nog meer. Het komende halfjaar wordt continu gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de inhoud en de online dienstverlening. Suggesties op dat gebied zijn van harte welkom.