SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

SHH staat voor Stichting Huurdersbelangen Hardenberg.
De SHH is voortgekomen uit de eerdere Huurdersvereniging Avereest, de HVA.

Net zoals de HVA dat deed, zal ook de SHH zich voornamelijk bezighouden met het behartigen van de belangen van huurders. De HVA heeft dat zeer succesvol gedaan voor het werkgebied van Dedemsvaart en Balkbrug.

De SHH wil over deze grenzen heenkijken. Daarom is gekozen voor het werkgebied van de gemeente Hardenberg.
Wat mag u van ons verwachten:

  • het geven van voorlichting en advies aan huurders over bijvoorbeeld onderhoud en woningverbetering, de regels rond huurverhogingen, huurtoeslag en servicekosten, verhuizingen en WOZ-waarde;
  • het ondersteunen van leden bij meningsverschillen met de verhuurder
  • regelmatig overleg voeren met verhuurders over bijvoorbeeld de huurprijzen, het onderhoudsbeleid, het verhuisbeleid en de klantgerichtheid;
  • regelmatig overleg voeren met de gemeente Hardenberg over onder andere de gemeentelijke heffingen, nieuwbouw, wijkverbetering en woningaanpassingen voor gehandicapten en jongerenhuisvesting

Plaatselijk nieuws

Huurders Vechtdal Wonen geven gemiddeld een 7,5

In 2020 heeft KWH bij Vechtdal Wonen de waardering van haar huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten op de verschillende onderdelen zijn beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). Met een gemiddeld cijfer van een 7,5 heeft de CKV vastgesteld dat de huurders van Vechtdal Wonen wederom tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit keurmerk is daarmee verlengd tot maart 2023.

 

Bij het onderzoek voor het keurmerk KWH-Huurlabel staat de mening van de huurder centraal. Alleen als een groot deel van de huurders aangeeft tevreden te zijn over de dienstverlening, kan de corporatie het keurmerk behalen. Het onderzoek geeft de corporatie inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens de huurders beter kan. Zo kan er continu gewerkt worden aan een betere dienstverlening.

 

Huurders centraal met het keurmerk KWH-Huurlabel

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek uit. Zij stuurt vragenlijsten per e-mail aan huurders om hun mening te vragen en benadert huurders telefonisch. Bij het onderzoek komen alle zaken aan bod waar huurders mee te maken kunnen krijgen. Zo is er onderzocht op de de algemene dienstverlening, het zoeken van een woning, een nieuwe woning betrekken, de huur opzeggen en het uitvoeren van reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

Voortdurende kwaliteit

Voor corporaties is het een uitdaging om het keurmerk KWH-Huurlabel te behouden. Het onderzoek wordt namelijk het hele jaar door uitgevoerd. Zo weten corporaties continu hoe huurders de dienstverlening waarderen en blijven ze alert op het leveren van goede service.

 

Continue verbetering

‘’We zijn natuurlijk blij dat er weer veel huurders deel hebben genomen aan de onderzoeken, zodat we weten waar ze tevreden over zijn’’, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen. ‘’Maar we hebben uit dit onderzoek ook verbeterpunten gehaald. Deze nemen we mee in de continue verbetering van onze dienstverlening’’. Bron; Vechtdal Wonen 01-04-2021

 

Prestatieafspraken voor huurwoningmarkt 2021

Woningstichting Vechtdal Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen, Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg zorgen ook in 2021 samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken voor 2021. Hierin staat wat de woonpartners in 2021 gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen.

Wethouder Martijn Breukelman: "In Hardenberg zorgen we voor de juiste woning voor de juiste doelgroep. Dat betekent bouwen naar behoefte. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Met Vechtdal Wonen en de huurdersorganisaties werken we al geruime tijd goed samen om onze ambities voor sociale huurwoningen te halen."

"Voor 2021 spreken we af hoeveel huurwoningen er gebouwd worden. Maar we kijken verder dan alleen het bouwen van woningen. Het gaat ook om duurzaamheid, levensloop bestendig bouwen en leefbaarheid in de wijken. Ik heb met plezier mijn handtekening gezet onder de afspraken zodat we ook het volgende jaar prettig kunnen samenwerken."

Directeur-bestuurder Martijn Rink ondertekende de prestatieafspraken namens Vechtdal Wonen: "Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving. Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Samen bouwen we aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is. Met deze prestatieafspraken kunnen we de woon- en leefmogelijkheden in Hardenberg verbeteren."

Namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen zette voorzitter Hofstede z'n handtekening. Voorzitter Moison tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De prestatieafspraken richten zich op de huurwoningmarkt en zijn een concrete vertaling van de ambities uit het Programma Wonen. Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg spreken af wat zij in 2021 gaan doen om deze ambities te halen. De prestatieafspraken zijn hiervoor de richtlijn. Er is ruimte om tussentijds aanpassingen of extra investeringen te doen als dat nodig is.

Zo willen de woonpartners ook in 2021 samen zorgen voor de perfecte match tussen vraag en aanbod. Daarvoor zetten de partijen zowel in op nieuwbouw als op het verbeteren van bestaande huurwoningen. Concreet bouwt Vechtdal Wonen in 2021 60 betaalbare nieuwbouwwoningen. De partijen onderzoeken of huurwoningen in 2021 versneld kunnen worden gebouwd.

Ook in 2021 is er de nodige aandacht voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarbij wordt gekeken naar reguliere huisvesting, maar ook naar tijdelijke of flexibele woonvormen.

Verduurzaming en leefbaarheid
In 2021 worden opnieuw 29 huurwoningen verduurzaamd. Voor 2021 wordt ingezet op een gemiddeld energielabel B voor alle huurwoningen. Dat zorgt mogelijk voor lagere woonlasten voor de huurders. Nieuwe woningen worden levensloopaanpasbaar gebouwd. Bestaande huurwoningen worden toegankelijker gemaakt als dat nodig is en beter levensloop aanpasbaar zodat ze geschikt zijn voor senioren of mindervaliden.

Vechtdal Wonen richt zich niet alleen op woningen, maar ook op leefbaarheid in de buurten en het voorkomen of aanpakken van sociale problematiek in buurten. De samenwerking hierin met bewoners(organisaties) en andere partners hierin wordt in 2021 verder versterkt.

Bron; Gemeente Hardenberg

Onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis

 

De Woonbond heeft met diverse partijen overleg gehad over een protocol voor onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis.

 

De insteek is dat onderhoud en renovatie zo veel mogelijk door kan gaan, als het maar wel veilig kan. De Woonbond heeft zich vooral uitgesproken over de veiligheid van bewoners.

 

Bewoner besluit


Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

 

Bewoonde staat


Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners hier het laatste woord over hebben.Woonbond 01-04-2020

Regionaal nieuws

Friese huurdersorganisaties tegen steun Vestia

De propaganda machine van Vestia draait op volle toeren. Zowel de bestuurders van de corporaties als de toezichthouders worden bestookt met informatie vanuit Aedes en de VTW over de set met maatregelen die Vestia nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Maar waar in dit verhaal worden de huurdersorganisaties betrokken of geïnformeerd?

De gezamenlijke Friese Huurdersorganisaties hebben via-via de informatie opgepikt en een gezamenlijk standpunt bepaald. Inmiddels is er een brief naar alle Friese corporatiebestuurders en toezichthouders verstuurd.

Huurdersplatform Nieuw Elan: de steun omvat o.a. een leningruil waarbij er ruim 40 miljoen euro van de Friese corporaties naar de Randstad verdwijnt. Geld wat we hier in Friesland hard nodig hebben voor de verduurzamingsopgave, opgaven rondom krimp en de leefbaarheid in wijken en buurten. Er wordt opgeroepen om dit plan te steunen vanuit solidariteit, maar er is nog veel onduidelijk. Zo is de medewerking van corporaties op vrijwillige basis en is er nog steeds geen zicht op afschaffing van de verhuurdersheffing. Een heffing die op de toekomstige investeringen van de Friese corporaties drukt. Al jaren dragen de corporaties miljoenen af aan het Rijk. Inmiddels is daar een aardig potje zou je zeggen… en kan het Rijk Vestia daarmee helpen. Daarnaast heeft Vestia nog een flinke buffer van ruim 400 miljoen op haar rekening staan. Vestia vraagt nu andere corporaties te helpen, zodat ze weer kan investeren in haar woningbezit. De gezamenlijke Friese huurdersorganisaties doen nu een beroep op de corporatiebestuurders en toezichthouders namens de Friese huurders om niet met dit plan in te stemmen. Het belang van de huurders en woningzoekenden staat voorop, ook voor de huurders van Vestia. Wij roepen het Rijk op om het spaarpotje van de verhuurdersheffing voor dit probleem in te zetten. Gelukkig hebben sommige bestuurders al laten weten een andere mening te hebben over voorstel voor het Vestia steunpakket. Ook is het onduidelijk of in de toekomst weer een vraag komt om financieel bij te springen voor Vestia. Er is dus met dit plan geen garantie voor de toekomst. De Friese huurdersorganisaties blijven het volgen! 08-02-2021

 

Meer dan vijf jaar wachten op huurwoning.

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning bij Actium in Assen moet geduld hebben.

Reguliere woningzoekenden staan gemiddeld 5,1 jaar ingeschreven voor zij een huis krijgen toegewezen.

De slaagkans is afgelopen jaar nog kleiner geworden dan voorheen. De knellende situatie op de huurmarkt zint B en W dan ook niet. Het college is in gesprek met de woningcorporaties ,,hoe we in een tijd van grote druk op de huursector, stijgende bouwkosten en een herstructureringsopgave, toch voldoende aanbod kunnen genereren''.


Actium voert vernieuwingsslag uit


De verhoogde spanning op de huurmarkt in Assen heeft mede te maken met de grote vernieuwingsslag die Actium momenteel uitvoert. Een groot aantal sterk verouderde huurhuizen is afgebroken. De woningen maken plaats voor nieuwbouw en die operatie is nog in volle gang. De voorraad sociale huurwoningen van Actium nam daardoor per saldo met 2 procent af.
Eind vorig jaar had de corporatie in de Drentse hoofdstad 7.540 woningen in beheer. De verwachting is dat in de loop van dit jaar en in 2020 door de vervangende nieuwbouw het aanbod weer aanzienlijk kan worden verruimd.
Voor huurhuis staan 8.150 mensen ingeschreven


Dat is goed nieuws voor de bij Actium ingeschreven woningzoekenden. In totaal waren dat er eind vorig jaar 8.150. Ongeveer 12 procent - zo'n 950 huishoudens - was ook echt actief op zoek naar een huis. Het aantal nieuwe inschrijvingen lag hoger dan vorige jaren. DvN 

Directeur Domesta noemt stijging energielasten een nachtmerrie

Hij wordt er chagrijnig van en noemt het een nachtmerrie. Directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta uit Hoogeveen is slecht te spreken over de verhoging van de energieprijzen en belastingen volgend jaar.

Een gemiddeld gezin is daardoor in 2019 zo’n 300 euro per jaar meer kwijt. Moormann vreest dat daardoor nog meer van zijn huurders in de problemen kunnen komen.

"Het is nu al zo dat een kwart van de huurders in Drenthe eigenlijk de huur niet kan betalen. Dat doen ze vaak wel, maar dan beknibbelen ze op andere zaken."

Geen beloning
Volgens de directeur van Domesta doen de Drentse woningcorporaties erg hun best om huurwoningen betaalbaar te houden. "Vorig jaar was de gemiddelde huurverhoging 0,3 procent, het laagste percentage van heel Nederland. We zetten ook erg in op verduurzaming, zodat de energielasten dalen, maar hogere belastingen helpen ons daarbij niet. Goed gedrag wordt niet beloond."

Begeleiding en voorlichting
Moormann deed de uitspraken bij de presentatie van de plannen die Domesta, Woonservice Drenthe, de gemeente Coevorden en huurdersverenigingen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. De partijen hebben afgesproken meer te doen aan begeleiding en voorlichting, zodat huurders optimaal gebruik maken van regelingen als toeslagen en huursubsidie.

Volgens directeur Bothilde Buma van Woonservice Drenthe ligt de focus ook bij de corporaties steeds meer op het sociale en maatschappelijke vlak. "Het gaat om veel meer dan alleen de stenen. Mensen wonen langer thuis en een aantrekkelijke omgeving vinden we ook steeds belangrijker. Daar blijven we samen aan werken."

De partners die de prestatieafspraken hebben ondertekend gaan ook meer doen om de integratie van statushouders te bevorderen. Ook komt er meer aandacht voor innovaties.RTV Drenthe 06-12-18

Landelijk nieuws

Geldtekort steeds vaker oorzaak dakloosheid

 

Steeds vaker is geldgebrek voor daklozen de oorzaak van een leven op straat, concludeert woningcorporatiekoepel Aedes na bevraging van 140 woningcorporaties. Van deze woningcorporaties geeft 64% aan groeiend aantal mensen te zien dat na scheiding of baanverlies de maandelijkse woonlasten niet meer kan opbrengen.

 

De uitkomst van het onderzoek kantelt volgens woordvoerder Brenda Heidinga van Aedes het beeld van dakloze personen die door psychische problemen of verslavingsproblematiek op straat belanden: ‘Het zijn steeds vaker mensen met een baan van wie de samenleving niet ziet dat ze dakloos zijn. De maatschappij heeft ook geen last van hen, maar zij hebben natuurlijk wél last van het feit dat ze op straat staan’, aldus Heidinga.

 

Woningnood nekt oplossing


Woningcorporaties zijn verplicht om daklozen met urgentie in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning, maar die huizen zijn niet altijd beschikbaar. “Als je de huizen niet hebt, kun je ze niet verdelen. Binnen mensen die urgentie zijn verklaard, is er dus ook de vraag wie er het eerst in aanmerking komt”, aldus Heidinga. 'Hieruit blijkt opnieuw dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat de sociale huursector fors gaat groeien', aldus directeur Zeno Winkels van de Woonbond.

 

Dakloosheid groot probleem


Wie na een scheiding een huurwoning zoekt, komt niet altijd in aanmerking voor urgentie. Het leidt tot schrijnende situaties, waarvan de Woonbond veel meldingen krijgt via het Meldpunt Huuralarm. Het komt voor dat volwassen vaders of moeders noodgedwongen met hun eigen kinderen weer intrek nemen bij hun ouders. Het CBS schat dat in Nederland ruim 36.000 daklozen zijn, dat komt neer op 34 personen per 100.000 Nederlanders. Tussen 2009 en 2019 verdubbelde het aantal daklozen van 17.800 naar 39.300. Woonbond 11-05-2021

 

Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen

 

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd Nibud-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond.

 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’. De organisaties pleiten voor maatregelen die het besteedbaar inkomen van deze groep moeten verbeteren.

 

Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur op de kwaliteitskortingsgrens, iets meer dan 400 euro, te betalen. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur van rond de aftoppingsgrens (iets meer dan 600 euro) te betalen. Bij gezinnen is er sprake van een behoorlijke stijging van de zorgkosten. Ook stegen de ‘overige’ uitgaven vooral voor mensen die parttime werken voor het minimumloon, zo blijkt uit het Nibud-onderzoek.

 

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.’

 

Mogelijke maatregelen
Het Nibud heeft ook gekeken naar het effect van een aantal maatregelen die de overheid kan nemen om de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen te verbeteren. Hieruit blijkt dat maatregelen die zorgen voor een hoger inkomen het meest efficiënt zijn. Denk aan het verhogen van de bijstand en het minimumloon met tien procent. Dit alleen al zorgt voor grote daling van het risico op financiële problemen voor huurders met een laag inkomen. Andere mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het terugdringen van het risico op financiële problemen zijn: hogere huurtoeslag, het afschaffen van het eigen risico en het verhogen van het kind gebonden budget. Het rapport laat zien dat dit soort maatregelen effectiever zijn dan een generieke huurverlaging, omdat een huurverlaging bij armere huishoudens deels teniet wordt gedaan door een lagere huurtoeslag.

 

Meer besteedbaar inkomen
Aedes, de Woonbond en het Nibud roepen een nieuw kabinet dan ook op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep. Daarnaast is in de Actieagenda Wonen – die ook door Woonbond en Aedes is ondertekend – opgenomen dat de verhuurderheffing zou moeten worden afgeschaft. In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond dan afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Wij maken in het Sociaal Huurakkoord graag afspraken om te zorgen dat de woonlasten beheersbaar blijven. Er is daarnaast gericht inkomensbeleid nodig om mensen met de laagste inkomens structureel te ondersteunen. Dit rapport laat helder zien dat we het met alleen een gematigd huurbeleid niet redden.’ Aedes 03-03-2021

Huur van sociale huurwoningen gaat dit jaar niet omhoog

 

 

De huurprijzen van sociale huurwoningen worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Dat scheelt huurders gemiddeld zo'n 6 euro per maand netto, schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag in een Kamerbrief.

 

De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. De kosten hiervoor schat de minister in op 200 miljoen euro.

 

Met dat geld wil het kabinet onder meer de verhuurders tegemoetkomen. Ollongren schrijft in de brief dat de bevriezing van de huurprijzen grote financiële gevolgen voor hen heeft. Daardoor komt leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden mogelijk in gevaar.

 

De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in 2020. Ollongren weigerde dat toen.

In sommige gevallen kunnen huurders alsnog te maken krijgen met een huurverhoging. Als de verhuurder een woning verbeterd heeft, bijvoorbeeld door het huis te verduurzamen, mag de huurprijs nog wel omhoog.

 

Door: NU.nl/ANP 17-02-2021

Opmerkelijk nieuws

Semra (24) mag toch in huurhuis overleden vader blijven wonen: ‘Dat ik dit moest doorstaan vind ik niet kunnen’


Grote opluchting heerst er bij de 24-jarige Semra Mesfum uit Amsterdam nu ze van de rechter in haar huurhuis mag blijven. Ze dreigde de woning te verliezen omdat ze na het overlijden van haar vader volgens de wooncorporatie niet kon aantonen samen een ‘duurzaam huishouden’ te hebben gevormd.


Nadat Semra’s vader overleed, dreigt ze nu hun huurhuis te verliezen

 

Op 29 november 2019 werd de vader van Semra op de Plesmanlaan aangereden toen hij van werk naar huis fietste. In het ziekenhuis overleed hij een dag later aan zijn verwondingen. Ruim een maand na het overlijden van haar vader viel de eerste brief van wooncorporatie Eigen Haard op de deurmat waarin stond dat ze het huis moest verlaten, tenzij ze kon aantonen met haar vader een ‘duurzaam huishouden’ te hebben gevormd. De in het dagelijks leven als doktersassistente werkzame Semra stond wel ingeschreven op het woonadres, maar niet bijgeschreven op het huurcontract.

Een juridisch steekspel volgde waarbij de zaak uiteindelijk voor de rechter kwam. Die heeft nu in het voordeel van Semra beslist. ,,Het is al zwaar om een of beide ouders te verliezen”, vertelt ze, ,,maar dan komt dit er nog allemaal bovenop. Dat ik dit heb moeten doorstaan vind ik eigenlijk niet kunnen. Mentaal is het heel erg zwaar.”

 

Plots dakloos
De zaak van Semra kreeg veel aandacht. Zo startte ze een petitie waarin ze oproept om jongeren ‘niet plots dakloos te laten worden na het verlies van hun ouder.’ De petitie is inmiddels al meer dan 11.000 keer ondertekend. Ook werd er door Jazie Veldhuyzen van Bij1 een motie ingediend om jongeren die hetzelfde overkomt te helpen.

Volgens Semra zijn we er daarmee nog niet, want het is in heel Nederland een probleem. ,,Dit gebeurt ook in Rotterdam, Amersfoort, eigenlijk overal. Dus landelijk zou de politiek er ook mee aan de slag moeten gaan.”

Na het overlijden van haar vader kreeg ze wel Slachtofferhulp, maar die konden haar niet helpen om haar huis te behouden. ,,En ook de gemeente kon mij niet helpen. Het is allemaal heel onduidelijk, niemand weet waar je hulp kunt krijgen of steun kunt vinden in dit soort situaties. Als dat in de toekomst wel mogelijk is, zou dat heel fijn zijn.” AD 22-12-20

 

Nieuwe initiatief woningruil sociale huurwoningen

Een jaar geleden stopte de app HuisjeHuisje, waarmee woningzoekende huurders op zoek konden naar een partner voor woningruil. Tien woningcorporaties uit Noord-Holland pakten de handschoen op. Ze startten een nieuw platform voor hun huurders om sociale huurwoningen met elkaar te ruilen.

Twee handen ruilen huis

Via de websites van Woonmatch West-Friesland, Woonmatch Waterland en Woonmatch Kop van Noord-Holland kunnen huurders hun woning op ruilmijnwoning.nl(externe link) adverteren. De betrokken corporaties willen woningzoekende huurders daarmee extra mogelijkheden bieden een nieuwe woning te vinden, in tijden van grote woningnood.

Inschrijfduur of wachttijd blijft behouden
Huurders die zich via Woonmatch op ruilmijnwoning.nl(externe link) inschrijven zien het woningruilaanbod van alle tien de aangesloten corporaties. Wie op die manier een nieuwe woning vindt mag de bij Woonmatch opgebouwde inschrijfduur of wachttijd behouden. De woningruil kan dus ook worden ingezet als tussenstap naar een nog beter passende woning.

 

Uitbreidingsplannen
De website ruilmijnwoning.nl(externe link) is voor iedereen te bekijken, maar om je woning te kunnen ruilen moet je ingeschreven staan bij een van de Woonmatch websites en huurder zijn bij een van de deelnemende woningcorporaties in Noord-Holland. De initiatatiefnemers willen het woningruilplatform in de toekomst wel graag uitbreiden. Op de websites van Woonmatch valt te lezen dat meer corporaties en regio’s zich de komende tijd willen aansluiten bij dit initiatief.

 

Woonbond 30-10-2020

In woningnood als je ouders sterven: 'Schandalig' 

Sammy-Jo (21) belandde in een nachtmerrie. Nadat ze in februari haar vader verloor dreigt ze nu uit het huis van daar vader te worden gezet. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis las haar verhaal en gaat Kamervragen stellen. "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Helaas is Sammy-Jo niet de enige.

 

EditieNL sprak met Sammy-Jo over haar schrijnende situatie. Ook al staat ze al haar hele leven ingeschreven op het adres van haar vader, nu hij er niet meer is, mag ze niet meer in het huis blijven wonen.

 

Sammy-Jo (21) wordt huis uitgezet na overlijden vader


Een dag later blijkt dat Sammy-Jo lang niet de enige is die in deze situatie zit. Verschillende slachtoffers melden zich. EditieNL sprak met Annica van Eekeren. Een meisje van 19 wiens beide ouders overleden. Ook zij dreigt per oktober op straat te komen staan.

Niet de enige
"In september vorig jaar overleed mijn vader aan kanker, twee maanden later in november vond ik mijn moeder op de grond in de woonkamer, zij was toen al overleden. Vermoedelijk aan een herseninfarct." Annica was toen achttien jaar en was ineens een weeskind geworden.

 

'Zo gestrest'


Ze moest van alles regelen, haar ouders hadden een bedrijf waar ze veel voor moest afhandelen. Ze moest iemand vinden die voor haar hond kon zorgen, ze moest haar schoolwerk inhalen. "Ik ben zo gestrest, ik wil helemaal niet met deze dingen bezig zijn. Ik heb nog geen dag even tot rust kunnen komen."

Hoewel de verhalen van Sammy-Jo en Annica op elkaar lijken verschillen ze in het feit dat Annica heel graag een andere woning wil en Sammy-Jo in de woning van haar vader wil blijven wonen.

 


"Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder geprobeerd om mij medehuurder te maken, maar dat mag niet. Ik moet nu per oktober het huis uit. Ik wil hier ook niet blijven want ik heb echt een traumatische ervaring meegemaakt in dit huis toen ik mijn moeder heb gevonden. Ik kan hier niet blijven." Wat ze wel wil is hulp met het vinden van een nieuwe woning.

 

Studentenkamer


"Ik heb een brief geschreven aan de urgentiecommissie, maar die vinden mijn situatie niet urgent genoeg omdat ze vinden dat ik prima op een studentenkamer kan zitten." Maar een studentenkamer wil Annica niet. "Andere studenten kunnen in het weekend naar huis, ik kan dat niet. Bovendien heb ik een plek nodig waar ik tot rust kan komen. Daarnaast heb ik de hele inboedel en alle spullen van mijn ouders. Moet ik die dan weggooien?"

"Je wordt wees, je verliest alles. Ik heb gewoon wat hulp nodig, ik kan dit niet alleen."

 

Kamervragen


De verhalen van Sammy-Jo en Annica maken veel los. VVD Kamerlid Daniel Koerhuis las het verhaal van Sammy-Jo en reageert op Twitter: "Schandalig dat een meisje na het overlijden van haar vader wordt vermorzeld door een corporatie." Hij heeft hierover Kamervragen gesteld aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hij wilde van de minister weten of ze de corporatie waar Sammy-Jo mee te maken heeft gaat aandringen om tot een oplossing te komen. Daarnaast wil hij weten of ze het eens is met hem dat bij een ingrijpende gebeurtenis -zoals het overlijden van een familielid- de menselijke maat moet worden gehanteerd.


Zowel Sammy-Jo als Annica hebben als laatste hoop dat ze op korte termijn worden ingeloot voor een huurwoning.

RTL 19-08-2020